Lưu trữ thẻ: Bán cá mú Úc

#New Sale Quý 2/2024, Kỹ thuật cao nuôi cá Ngọc đế, cá mú Úc, tại TP.HCM!

Kỹ thuật cao nuôi cá Ngọc đế, tầm giá cá mú Úc sống : 470.000 đ/kg